Maselis

Seniorenafdelingen zijn belangrijke knooppunten, hoekstenen, het zwaartepunt in alle Vlaamse regio's met een waaier van activiteiten op cultureel, educatief , culinair en sociaal vlak Met een schare van gemotiveerde vrijwilligers - zetten deze zich dagelijks in voor leden, voor de medemensen die vitaal , pittig en levenskrachtig zijn .

Zeventigers en tachtigers van vandaag zijn in vele opzichten ver-schillend van leeftijdsgenoten van pakweg 40 jaar geleden - maar er hebben zich duidelijke verschuivingen , en andere engagementen , zeg maar benaderingen voorgedaan

Het verenigingsleven is hiertoe een belangrijke troef.

Samen oud worden is geen individuele zaak, maar een verantwoordelijkheid van ons allemaal - en die komt het best tot uiting door zich samen te verenigen in seniorenverband ...door elkaar te ontmoeten rond gezamenlijk interesses of met leeftijdsgenoten op te trekken.Daarom moet het verenigingsleven / seniorenorganisaties met zijn talrijke activiteiten ook behouden blijven en zelfs nog versterkt worden Ouderen zijn actieve schakels voor een echte en hechtere buurt Daarom beklemtoon ik in deze bijdrage ook drie hinten die me bezig houden en die ik wil meegeven

1 De lokale overheden zoals OCMW of gemeentelijke adviesraden mogen de burgers het zelfinitiatief niet ontnemen.Dit is echter de huidige tendens die zich momenteel doorzet met name het steeds meer toekennen van bevoegdheden op dit vlak ihkv een verder doorgevoerde decentralisering naar de gemeenten .Het recent Vlaams regeerakkoord is daar een levende getuige van .Lokale besturen moeten zich in de eerste plaats inzetten voor infrastructuur,voor samenwerking en voor overleg en niet met het plannen van activiteiten

2 In onze seniorenafdelingen moeten we ook nog meer oog hebben voor zorgbehoevende ouderen en mensen met een beperking, m.a.w. de vinger aan de pols houden van de samenleving

3 samen moeten we ijveren en de overheid wijzen op het scheppen van een coherent ouderenbeleid, het nemen van effectieve en efficënte initiatieven bij de vergrijzing van de bevolking en het eindelijk au serieux nemen van een ernstige , doorzichtige en aanvaardbare pensioenpolitiek met deze boodschap herhaal ik graag het motto , de slogan die we steeds voor ogen moeten houden namelijk « samen sterk inzetten op « actief ouder worden «

een seniorenafdeling is een verrijking in de maatschappij en de buurt

Geert Messiaen

voorzitter Vief + 50 actief Roeselare

november 2019