Maselis

Opiniestuk

Inclusief onderwijs is onderwijs voor iedereen.

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is een internationaal mensenrechtenverdrag en stelt dat mensen met een beperking evenwaardig moeten kunnen deelnemen aan de maatschappij en dus ook wat onderwijs betreft.

Elke leerling heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs, handicap of niet. Elke leerling moet zich op school kunnen thuis voelen. Als kinderen samen in een inclusieve school les volgen, leren ze met elkaar omgaan. Op die manier leren ze belangrijke vaardigheden zoals: verdraagzaamheid, verscheidenheid, sociale rechtvaardigheid…

 

Inclusief onderwijs gaat uit van de diversiteit en door het onderwijs meer persoonsgericht te maken stimuleer je de talenten van elke leerling. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die inclusief onderwijs volgen betere sociale vaardigheden ontwikkelen en zelfstandiger worden. Zij ontwikkelen ook meer mogelijkheden om deel te nemen aan een verdraagzame en open maatschappij in het algemeen.

Naast inclusief onderwijs vind ik een veilige schoolomgeving ook heel belangrijk. Ik roep dan ook de beleidsmakers op om de leefbaarheid rond scholen te verbeteren. En zeker voor personen met een beperking kan er nog het een en ander verbeteren. Naast de reeds bestaande maatregelen zoals verkeersdrempels en zone “30” pleit ik ook voor betere toegankelijkheid en vervoer naar scholen voor personen met een beperking, meer parkeerplaatsen voor personen met een handicap aan de scholen –zeker bij het Volwassenenonderwijs -, …

Onderwijs moet er voor iedereen zijn, zowel voor de sterkste leerlingen als voor de zogezegde zwakkere leerlingen of leerlingen met een beperking. Want zij zijn onze toekomst … met of zonder handicap.

Geert Messiaen