ROESELARE: 'Neen tegen de illegale opvulling en verkaveling van de beekvallei van de Babilliebeek in Rumbeke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Roeselare staat in het betonrapport van Natuurpunt - 2018 (op basis van gegevens van het INBO) op de 9de plaats met 625 m2/dag” stelt Piet Desmet van Leefmilieu Roeselare. “Alles binnen de ring moet blijkbaar onder het beton, ook de laatste natuurlijke waterbuffer van 7 ha!”
Tevens stelt Piet Desmet “dat Roeselare een natuurlijke ‘wadi’ is met een moeilijke waterafvoer: het gevolg van betonnering en opvulling van bijna alle beekvalleien!”

“De flessenhals van de opgevulde Mandelvallei maakt de situatie van Roeselare nog problematischer!”
“Vernietiging, versnippering en verontreiniging van leefgebieden … zijn in België de belangrijkste oorzaken van het biodiversiteitsverlies (cfr. Living Planet rapport van WWF): het opvullen en verkavelen van deze vallei illustreert dit overduidelijk” motiveert Piet Desmet van Leefmilieu Roeselare.
“Van geel naar rood: tot voor het GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) was de zone ingekleurd als een landbouwgebied (geel). Na de goedkeuring van het GRS Roeselare werd deze zone samen met het ruimere gebied errond in een woonuitbreidingszone veranderd (rood). Dit verouderde GRS werd opgesteld zonder aandacht voor klimaat noch biodiversiteit” vertelt Gecoro-lid Peter Hantson van Natuurpunt Mandelstreke. 
“Er wordt steeds meer CO2 uitgestoten” vertelt Piet Desmet “wat steeds extremer weer voor gevolg zal hebben! We moeten daarop voorbereid zijn.” Raadpleeg de overstromingssimulatie op https://klimaat.vmm.be/nl/kaartapplicatie-thema-3! Deze beekvallei ziet er donker blauw uit!
Peter Hantson stelt verder vast dat in de Blue Deal van Zuhal Demir 70 werkpunten staan en zet ze in op 6 sporen. Eén belangrijke is dat we weer meer natte natuur aanmaken. De laatste 50 jaar is 75 procent van de natte natuur verdwenen. We moeten opnieuw moerassen en vennen aanmaken. En daar is geld voor! Ook stelt dit project dat “… natuur deel wordt van de oplossing”. Hier, bij deze beekvallei kunnen we dit waarmaken voor Rumbeke en Roeselare!

Peter Hantson kan ook reeds melden dat dinsdag 26 april het kabinet van Zuhal Demir in eerste aanzet garandeert “… dat gezien de natuurwaarde en de ruimtelijke impact van het gebied, het Vlaams Gewest dit dossier als absoluut prioritair zal aanmerken, actief mee zal opvolgen en het herstel zal benaarstigen.”

Piet Desmet stelt evenwel weer vast dat Roeselare in deze beekvallei een ‘groen schaamlapje’ van 2 ha zal creëren in een poging om iedereen die het klimaat en biodiversiteit belangrijk vindt, tevreden te stellen. Het kabinet schrijft hierover het volgende: “Wel deelt de gemeente ons dienaangaande mee dat het de bedoeling is van de stad Roeselare om de Babilliebeek op te waarderen en te vergroenen binnen het woongebied. Het zou de bedoeling zijn om ongeveer 2 ha als groenzone in te richten. Hiertoe zijn reeds gesprekken opgestart met studiebureaus en de eigenaar.”
Peter Hantson poneert dat stad Roeselare de woonuitbreidingszone opnieuw kan herbestemmen door middel van een groen RUP dat zeer veel klimaat-, natuur- en sociale en toeristische functies verenigt, cfr. voorbeelden in bv. stad Gent: Boergoyen, Gentbrugse en Asselse Meersen met een totaal oppervlakte van ruim 700 ha voor 263000 inw. of de Verdronken Weiden in Ieper van 40 ha voor 35000 inw. Hier in Roeselare met ruim 63000 inw. spreken we over 7 ha natte weiden die behouden blijven!

Maar één iets is duidelijk: deze vallei van de Babilliebeek in Rumbeke, een open gebied van zo’n 7 ha binnen de ring van Roeselare, helpt om de stad leefbaar te houden tegen teveel water, te weinig water en grote hitte), heeft een grote natuurwaarde én een grote historische waarde! Dat blijkt ook uit de studie die Natuurpunt Mandelstreke heeft geschreven (referentie achteraan).
Blijkbaar begrijpt het beleid van Roeselare dit nog steeds niet!

Concreet:
1.    Dit gebied helpt om de stad leefbaar te houden!

1.    Deze lage weiden overstromen bij hevige regenval en helpen zo om wateroverlast elders in de stad te voorkomen. 
2. Doordat dit gebied zo laag ligt, krijgt het water ook kans om er in de bodem te dringen, wat helpt tegen droogte.
3. En doordat dit gebied waterrijk is, dempt het de temperatuur bij hittegolven.

Drie redenen waarom dit gebied zo belangrijk is voor de inwoners van de verkavelingen in de buurt en Roeselare in z’n geheel: het helpt een consistent klimaatbeleid te voeren. We citeren milieu- en klimaatwetenschapper Pieter Leroy: ‘’wat bomen extra gaan echt niet volstaan”.

⦁    Informatie (verwijzend naar de globale tekst over de vallei van de Babilliebeek in Rumbeke):
⦁    4 gedocumenteerde overstromingen in de vallei:
⦁    4 juli 2005
⦁    5 maart 2012
⦁    27-28 juli 2014
⦁    30 mei 2016
⦁    Waterbufferend vermogen van deze beekvallei: maximaal bij hevige neerslag 130000 m3 en op jaarbasis, nl. de gemiddelde neerslag, 52000 m3
⦁    Hoeveelheid water die afstroomt van verkaveling: minimaal op jaarbasis: 15000 m3 

2.    Dit is een prachtig natuurgebied

De enige plaats binnen de ring van Roeselare waar je nog oude vochtige hooilanden vindt met bijzondere plantensoorten als beekpunge, pijptorkruid, pinksterbloem en zelfs vier soorten boterbloemen. Zeldzame broedvogels zoals de braamsluiper en de grasmus maken er hun nest. De torenvalk komt er jagen en tijdens koude winters vind je er hout- en watersnippen. Dat is uniek voor Roeselare! Dit gebied zou beschermd moeten worden. Dat Natuur in de buurt is belangrijk is voor de fysieke en psychische gezondheid van iedereen, is ten overvloede aangetoond tijdens deze pandemieperiode.

⦁    Informatie (verwijzend naar de globale tekst over de vallei van de Babilliebeek in Rumbeke): observaties van de laatste 30 jaar
⦁    Ruim 70 vogelsoorten
⦁    Ruim 90 plantensoorten
⦁    4 amfibieënsoorten
⦁    Natuurpunt Mandelstreke zal samenwerken met stad Roeselare aan een biodiversiteitsplan …
⦁    Stelling: een biodiversiteitsplan is vaak ook een klimaatplan en vice versa.

3.    Dit is het enige stukje beekvallei binnen de ring dat nog in zijn oorspronkelijke staat is.
Dit historisch landschap met een (omwalde) boerderij dat het waard is om te behouden, een prachtig gebied om te laten ontdekken. 

⦁    Informatie (verwijzend naar de studie over de vallei van de Babilliebeek in Rumbeke): 
⦁    Deze weiden en boerderij staan reeds op de Ferrariskaarten van 2de helft 18de eeuw.

Dit waardevolle gebied wordt bedreigd. Ongeveer 3 ha van dit overstromingsgebied werd illegaal opgevuld en op termijn wil men ook deze laatste beekvallei verkavelen en volbouwen!
⦁    Informatie (verwijzend naar de studie over de vallei van de Babilliebeek in Rumbeke en mails: 
⦁    25 februari: “Op vandaag is er geen vergunning afgeleverd om deze gronden op te hogen.” (uit mail van Y. D.).
⦁    Kadasterplan 
⦁    Standpunt kabinet Zuhal Demir
 

Eisenprogramma van Natuurpunt Mandelstreke, vzw Leefmilieu Roeselare, NP koepel Midden West-Vlaanderen, West-Vlaamse Milieufederatie en VELT Roeselare:
⦁    Opvullingen: 
Uitgraven!
⦁    het politieonderzoek loopt, maar zo’n grote illegale opvulling van de westelijke historische weide van ongeveer 3 ha moet gerestaureerd worden in zijn oorspronkelijke situatie: opnieuw afgraven dus! 
⦁    Dit geldt nu ook voor de recente dumping van aarde en grote hoeveelheden plantenmateriaal in de oostelijke weiderand.
⦁    Wateroverlast voorkomen op een goedkope manier!

Géén natte voeten voor de bewoners in deze nieuwe verkavelingen! Dit kan onmogelijk gerealiseerd worden door “2 ha als groenzone in te richten”. Roeselare zet zijn kwalijk beleid omtrent ‘water’ gewoon verder.
⦁    Integraal behoud van deze grote natuurlijke waterbuffer om overstromingen in de verkaveling te voorkomen.
⦁    Het water van de verkaveling efficiënter opgevangen en afvoeren naar de beekvallei (en niet naar de riolering).
⦁    Knijpconstructie ter hoogte van de Oekensestraat voorzien:
⦁    Permanent meer water opstuwen waardoor de sponsfunctie van deze vallei versterkt wordt;
⦁    Waterinsijpeling naar het grondwater versterken;
⦁    Ook het hitte effect van de nieuwe verkaveling wordt op deze wijze tegengewerkt.
⦁    Biodiversiteit behouden en versterken: één van de natuur-hotspots herstellen en versterken

“Het de bedoeling is van de stad Roeselare om de Babilliebeek op te waarderen en te vergroenen binnen het woongebied”. Wie begrijpt daar nog iets van? De natuur IS er! Er valt niets op te waarderen, wel te beheren! Zie voorbeelden hieronder!
⦁    Groenscherm en geluidscherm langs de Oekensestraat voorzien.
⦁    Eindelijk werk maken van de waterzuivering van de Babilliebeek: toch geen waar dat we tot 2030 moeten wachten op een betere waterkwaliteit!
⦁    Het plantenmateriaal na de reitwerken afvoeren om een ruderale vegetatie te voorkomen.
⦁    Ecologische restauratie van de aanwezige poelen i.f.v. de bescherming van de aanwezige amfibieën.
⦁    Er moet opnieuw een permanente wisselwerking ontstaan tussen (het water in) de Babilliebeek en (het water in) de vallei-begeleidende weiden.
⦁    Ecologische restauratie van de Plaatsebeek met een reductie van het hitte-eiland tot gevolg. 
⦁    Behoud van de nog aanwezige hagen met o.a. sleedoorn en deze hagen- en struweelstructuur versterken.
⦁    De groene bufferzone aan de overzijde van de Babilliebeek versterken in samenwerking met de KMO-bedrijven.
⦁    Streven naar een gevarieerd valleilandschap met vochtige hooilanden en extensief begraasde weiden, afgewisseld met broekbos of permanent moeras … Zo ontstaan veel overgangen tussen rietzones, ruigtezones, weide, struweel, moerasbosje, oevervegetatie en open water met waterplanten in de poelen.
⦁    Om dit te realiseren kan nagedacht worden om de Babilliebeek (opnieuw?) te laten meanderen. Tevens wordt het water zo langer opgehouden.
⦁    Integratie van deze voorstelling in het groenplan van Roeselare uit 2015.
⦁    Historisch karakter versterken
Onveranderd bestaat deze vallei reeds eeuwen. Dit natuurhistorisch en cultuurhistorisch erfgoed moeten we behouden!
⦁    Behoud van de historische beekvalleien en oude boerderij.
⦁    Restauratie van de historische grachten rond de boerderij.
⦁    (Een) (N)ieuwe functie(s) geven aan de historische boerderijgebouwen i.f.v. de natuurlijke omgeving, de bevolking van Rumbeke en de ruime verkaveling. 
⦁    Sociale functie van de vallei versterken
Dit moet een groene, natuurlijke oase worden waar veel functies geïntegreerd worden: klimaat, natuur, sociaal en toerisme. 
⦁    Een voldoende brede groene natuurlijke bufferzone voorzien tussen de nieuwe verkaveling en de beekvallei: +/- 30 m vanaf de hoogtelijn van 20 m, met o.a. fruitbomen, hagen met streekeigen plantensoorten, bijenhotel, bloemenweide, ligweide, natuurlijk speelplein voor kinderen …
⦁    De fietsverbinding creatief invullen wat betreft het traject langs, in en door de vallei (niet noodzakelijk steeds langs de beek) met respect voor de bovenstaande ecologische voorwaarden.
⦁    De didactische invulling i.f.v. de kinderen / klasgroepen bij bv. de poelen moet bekeken worden. Ook een kijkwand is te overwegen, steeds met respect voor de bovenstaande ecologische waarden.
⦁    Inspirerend en motiverend kan een architectuurwedstrijd zijn voor een 3-tal paalwoningen op de N-rand van de westelijke lage weide.
   
 

Geschreven door
Mandelnieuws/ Foto Natuurpunt Mandelstreke